ശ്രദ്ധ

അവൾ തൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെക്കഴിയാൻ
പോയതിൻ്റെ മൂന്നാം നാൾ
ജനൽപ്പടിയിലെ ചെടി
വാടിയുണങ്ങിയത് ഞാൻ കണ്ടു.
പിന്നീടുള്ള രണ്ടുനാളും ഞാനതിന് 
മറക്കാതെ വെള്ളമൊഴിച്ചു.
അവൾ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ
ആ ചെടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല,
വാടിക്കരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
എൻ്റെ അശ്രദ്ധയ്ക്കുദാഹരണമായി
അത് അവളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടുമായിരുന്നു.
'നിനക്ക് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ
യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ല' എന്ന തോന്നലോടെ
അഞ്ചുനാൾ അകന്നുനിന്നതിൽ
വീണ്ടുകിട്ടിയ പ്രേമം ഞങ്ങളിൽ
ഇനി കുറച്ചുനാൾ തങ്ങിനിന്നേക്കും.