വാക്കേത്?

ജനലരികിൽ
ചായക്കോപ്പയുമായിരുന്ന്
ഞാനതിന്റെ രുചിയറിയുന്നു.

കേൾക്കുന്നു
ഒരിലയുടെ ശബ്ദം:
    ഒരൊറ്റ വാക്ക്
    ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച്.

നോക്കുമ്പോൾ
മറ്റിലകൾ തലയാട്ടുന്നു
അതേവാക്ക് ഏറ്റുപറയുന്നു.

പൊടുന്നനെ
മരച്ചില്ലയിളകുന്നു
കാറ്റില്ലാതെ തന്നെ.