അതേ വെയിൽ

നഗരങ്ങളുടെ
കറുത്തനദിയെന്ന്
മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട
റോഡരികിൽ
        ഒരു മരം,
        ഒരു പെൺകുട്ടി.

നിഴലെന്ന നിലയിൽ
പെൺകുട്ടിയുടെ ഛായാചിത്രം
വരച്ചെടുക്കുന്ന അതേ വെയിൽ
മരത്തിന്റെ നിഴലിനെ
തണലെന്ന്
മൊഴിമാറ്റി വിളിപ്പിക്കുന്നു.

വെയിൽ മായുമ്പോൾ
ഇരുട്ടെന്നു മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട
രാത്രിയുടെ നിഴലിൽ
അതേ മരം,
        ഒറ്റയ്ക്ക്.