തുരുമ്പ്

ഈ കത്തി
കുറ്റകൃത്യത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കു പങ്കാളിയെങ്കിൽ

നിങ്ങളുടെ അവഗണനയിൽ
നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കു
തുണയാകുന്നു തുരുമ്പ്.

മുറിവിനുമേലുണ്ടാകും
പൊറ്റപോലെയാണ്
തുരുമ്പെന്നു തോന്നാം

എന്നാൽ അതൊരു ജീവി:
നിങ്ങളുടെ ആയുധത്തെ
തിന്നുതീർക്കാനാകുന്ന ജീവി.